Auksjonsvilkår

Kjøpsbetingelser

1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst, vil det være flere innleverere til auksjonen.

2. Alle avgitte bud er bindende, og kan ikke senere annulleres. Budgiveren skal være fylt 18 år, ellers må foreldre/verge opptre for den mindreårige og blir også ansvarlig for at vilkårene overholdes.

3. Alle forhåndsbud må være kommet auksjonæren i hende før kunngjort budfrist for å bli behandlet. Bud fra ukjente kunder bør være vedlagt referanser, da de ellers kan bli avvist

4. Auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt. Dog er ikke auksjonæren ansvarlig for mulige feil og misforståelser i kjøpsoppdraget.

5. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles.

6. Auksjonæren kan nekte personer å delta i auksjonen. og kan også trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Han kan ved uenighet under auksjonen utlyse ny budgiving av et objekt, som gjør at en annen person kan få tilslaget  (jrf auksjons-lovens paragraph 11).

7. Alle bud avgis i norske kroner. Et objekt betraktes som solgt til den som byr høyest. Ved flere like, skriftlige bud. Eksempel: Utrop kr 500,- og de tre skriftlige bud: kr 600,-, kr 700,- og kr 1.200,-. Budgivningen vil da starte på 770,-, og dette vil bli tilslag hvis ikke noen fra salen byr.

8. I tillegg til salgssummen kommer 20 % salær + omkostninger ved pakking, spedisjon, forsikring, porto etc.

9. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, med auksjonæren besørger objektene transport-forsikret.

10. Oppgjør skjer kontant eller med betalingsterminal, vanligvis mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Full betaling skal være skjedd senest 10 dager etter fakturadato. I motsatt fall kan objektene uten ytterligere meddelelse selges, og kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris samt omkostninger i forbindelse med eventuell innkasso, samt renter.

Overskrides betalingsfristen, forbeholder vi oss retten til å avvise bud til senere auksjoner, eller vi sender eventuelle fremtidge auksjonskjøp som postoppkrav.

11. Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved alle beskrivelser av objekter. Hvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet.

12. Eventuelle reklamasjoner må gjøres skriftlig og senest innen 10 dager etter at objektene er sendt/levert fra oss.

13. Synlige defekter på objekter som er illustrert i katalogen, kan ikke legges til grunn for reklamasjoner. Objekter som inneholder mer enn 3 merker kan ikke reklameres på grunn av mindre defekter. Samlinger, massevare, kilovare etc selges uten noen from for garanti. Kjøper må godta differenser på inntil 20 % på angitt mengde, katalogverdi etc. Objekter kan ikke reklameres på grunn av annen beskrivelse enn den som er trykket i katalogen.

14.Objektene selges som besiktiget. Kjøperen plikter å sjekke at kvaliteten er som beskrevet eller å konsultere den spesialist han ønsker å bruke innen reklamasjonsfristen på 10 dager. En kvalitetsvurdering vil alltid være subjektiv og vi vil forvente at uenighet i kvalitetssyn blir tatt opp umiddelbart.

15. Ønsker kjøper å få ett eller flere objekter prøvet hos ekspert, er dette selvsagt i orden. Utvidet reklamasjonsfrist skal imidlertid være avtalt med auksjonæren før auksjonen finner sted. Objekter med attest kan bare reklameres hvis to anerkjente eksperter skriftlig gir utttrykk for en annen mening enn den opprinnelige attestutsteder.

16. Reklamasjoner kan ikke godtas om objektet forandres ved noen form for behandling uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse til slik behandling av auksjonæren.

17. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

18. REGLEMENTET ER INNTATT I VÅRE KATALOGER, OG VED AVGIVELSE AV BUD -SKRIFTLIG ELLER I SALEN – ANSEES BUDGIVEREN Å HA GJORT SEG KJENT MED, OG AKSEPTERT REGLEMENTET.